Kierunek: Zootechnika niestacjonarna
Przedmiot: Mechanizacja produkcji zwierzęcej
Kod przedmiotu: BZO-NI>MPZzEB
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Adam Luberański
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Adam Luberański