List of active policies

Name Type User consent
RODO Site policy All users

Summary

 

Full policy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwane dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40 00-635 Warszawa), zwana dalej Agencją.
 2. Dane będą wykorzystywane w celu:
  • realizacji zadań Agencji, wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U.2017.1530 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO),
  • prowadzenia kontroli, ewaluacji i opracowań statystycznych przez Agencję (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 w zakresie przetwarzania imienia, nazwiska osób, adresu e-mail, nazwy miejscowości.

 1. Dane osobowe będą przekazywane pracownikom Agencji, podmiotom współpracującym z Agencją przy realizacji jej zadań (w tym Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskie S.A.), podmiotom współpracującym z Agencją przy prowadzeniu kontroli, ewaluacji i opracowań statystycznych, organom uprawnionym na mocy przepisów prawa – zgodnie z przepisami RODO.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w realizacji Programu.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub niezbędny dla prowadzenia kontroli, ewaluacji lub wykonywania opracowań statystycznych, nie dłużej niż 5 lat.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • żądania od Agencji dostępu przez nią do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jej danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych,
  • przenoszenia jej danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • na zasadach określonych w RODO.
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Klimowski, odo@nawa.gov.pl.