Kierunek: Technika rolnicza i leśna
Przedmiot: Mechanizacja produkcji zwierzęcej
Kod przedmiotu: PTR-SI>MPZ1
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Adam Luberański
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Adam Luberański