Kierunek: Geodezja i kartografia
Przedmiot: Informatyka geodezyjna
Kod przedmiotu: IGI-SI>INFGEOD
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Przemysław Tymków
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Przemysław Tymków, mgr inż. Jan Sierny