Kierunek: gospodarka przestrzenna
Przedmiot: geografia ekonomiczna
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab. Marek Furmankiewicz, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. Marek Furmankiewicz, prof. UPWr