Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin i polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów
Centrum Kształcenia na Odległość
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pełna polityka

CZĘŚĆ I

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy regulamin w części I określa podstawy działania Centrum Kształcenia na Odległość, w części II zakres, warunki i zasady korzystania z Platformy kształcenia zdalnego UPWr przez użytkowników, a w części III - zakres, warunki i zasady korzystania z e-Repozytoriów UP we Wrocławiu.

§ 2 Przepisy ogólne

1. Centrum Kształcenia na Odległość, zwane dalej CKnO, jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołaną na mocy uchwały nr 50/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku.

2. Podstawowym celem CKnO określonym w dokumencie powołującym jest stosowanie i promowanie technik nauczania na odległość w dydaktyce na wszystkich kierunkach studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

CZĘŚĆ II

§ 3 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Centrum Kształcenia na Odległość zwane dalej CKnO: ogólnouczelniana jednostka pomocnicza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odpowiedzialna za funkcjonowanie i obsługę Platformy kształcenia zdalnego UPWr, podlegająca Prorektorowi ds. studenckich i edukacji.

2. Platforma kształcenia zdalnego UPWr we Wrocławiu zwana dalej Platformą: system informatyczny w postaci wirtualnej platformy służący do wspierania procesów dydaktycznych uczelni, w obrębie którego znajdują się poszczególne kursy służące do przeprowadzania wykładów i ćwiczeń. Platforma jest dostępna poprzez sieć Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3. Użytkownik: osoba posiadająca konto na Platformie umożliwiające autoryzowany dostęp do wybranych zasobów.

4. Profil: zbiór informacji o osobie posiadającej konto na Platformie, w tym co najmniej: imię, nazwisko, login, aktualny adres e-mail. Informacje przechowywane są na Platformie wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotów metodą kształcenia zdalnego.

5. Administrator: pracownik CKnO odpowiedzialny za sprawne działanie Platformy.

6. Manager: pracownik CKnO wdrażający kurs na Platformę.

7. Opiekun kursu: pracownik CKnO nadzorujący przebieg kursu oraz wspierający osoby prowadzące kurs i studentów w sprawach technicznych.

8. Prowadzący: nauczyciel akademicki o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie kursu i ocenianie studentów, a także modyfikację i aktualizację treści kursu w zakresie określonym przez administratora.

9. Nauczyciel bez praw edycji: nauczyciel akademicki o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie kursu i ocenianie studentów bez możliwości modyfikacji i aktualizacji treści.

10. Student: użytkownik, który ma dostęp do kursu e-learningowego prowadzonego w ramach programu kształcenia.

11. Kurs: uporządkowany zbiór treści i aktywności składających się na dany przedmiot, umożliwiający jego realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wraz z przypisanymi użytkownikami. Kurs może być semestralny lub roczny.

12. Mocne hasło: losowy ciąg znaków stosowany podczas uwierzytelniania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa odgadnięcia hasła. Mocne hasło musi spełniać następujące kryteria:

a) składać się z minimum 8 znaków,

b) zawierać małe i duże litery,

c) zawierać cyfry,

d) zawierać znaki specjalne ($,!,+),

e) nie być tożsame z wyrazem słownikowym - tak jak: np. „eWa123”.

13. Netykieta: zbiór norm zachowania obowiązujący w Internecie. Zalecenia netykiety są dostępne na stronach Wikipedii.

14. Polityka prywatności – dokument zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zamieszczony na Platformie kształcenia zdalnego UPWr we Wrocławiu. Wyjaśnia, jakie dane są zbierane i w jakim celu są wykorzystywane.

15. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 4 Zasoby Platformy kształcenia zdalnego UPWr

1. Podstawowym zasobem Platformy jest kurs.

2. CknO przygotowuje kursy internetowe, podczas których zajęcia w całości są realizowane online (e-learning); kursy komplementarne (blended learning), w których których część zajęć prowadzona jest online, a część w sposób tradycyjny; kursy komunikacyjne, które wspierają nauczanie tradycyjne i służą wyłącznie do wymiany informacji oraz przeprowadzania weryfikacji wiedzy i umiejętności.

3. W nauczaniu z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość godziny kontaktowe są realizowane przez wykorzystanie w kursie webinariów oraz aktywności komunikacyjnych Platformy takich jak: listy dyskusyjne, czaty i wiki.

§ 5 Procedura zamawiania kursu

1. Nauczyciel akademicki występuje do dziekana z wnioskiem o udzielenie zgody na uruchomienie przedmiotu w formie kursu e-learningowego w całości realizowanego online. Pozostałe formy nie wymagają uzyskania wyżej wymienionej zgody.

2. Nauczyciel akademicki zgłasza zapotrzebowanie na realizację kursu do CKnO i na tej podstawie jest otwierane zlecenie na produkcję kursu (załącznik nr 2).

3. Nauczyciel akademicki odbywa w CKnO szkolenie z zakresu przygotowania materiałów na potrzeby kursu oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 6 Zasady korzystania z Platformy kształcenia zdalnego UPWr

1. Dostęp do zasobów Platformy – ogólne zasady:

a) dostęp użytkowników do Platformy jest autoryzowany,

b) konta użytkowników na Platformie są generowane na podstawie danych pobranych z systemu USOS,

c) w przypadku braku możliwości pobrania danych użytkowników z systemu USOS dyrektor CKnO decyduje o sposobie przygotowania listy studentów,

d) korzystanie z Platformy wymaga od użytkownika dostępu do komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na Platformie,

e) kurs jest otwierany z dniem rozpoczęcia semestru,

f) kursy są zamykane z dniem końca sesji egzaminacyjnej lub w terminie wynikającym z decyzji właściwego dziekana,

g) w sytuacjach wyjątkowych decyzję o otwarciu bądź zamknięciu podejmuje dyrektor CKnO.

2. Dostęp do zasobów Platformy przez studentów:

a) każdy student przed otrzymaniem dostępu do Platformy jest zobowiązany do uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu z zakresu użytkowania Platformy odbywającym się podczas dni wstępnych lub na pierwszych zajęciach kursu.

3. Dostęp do zasobów Platformy przez prowadzących:

a) prowadzący w przypadku pierwszego kursu otrzymuje rolę nauczyciela bez praw edycji,

b) nadanie i zmiana roli na Platformie poprzedzona jest odpowiednim szkoleniem,

c) prowadzący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować opiekuna kursu o każdej wprowadzanej zmianie treści merytorycznej w materiałach dydaktycznych.

§ 7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Centrum Kształcenia na Odległość jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest realizowana zgodnie z polityką prywatności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000. Szczegóły polityki prywatności są zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację polityki prywatności przetwarzania danych (załącznik 3) .

4. Nieaktualne lub nieprawidłowe dane w profilu użytkownika należy zgłosić do Administratora w celu ich aktualizacji.

§ 8 Prawa i obowiązki

1. Prawa i obowiązki użytkownika Platformy. Użytkownik kursu ma obowiązek:

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem przed pierwszym zalogowaniem się do Platformy,

b) korzystać z danych zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,

c) zweryfikować swoje dane osobowe w profilu,

d) chronić poufność swojego hasła dostępu do Platformy oraz swoimi działaniami nie umożliwiać lub nie ułatwiać osobom nieupoważnionym dostępu do materiałów dydaktycznych i danych osobowych,

e) przestrzegać netykiety.

2. Prawa i obowiązki prowadzącego kurs:

a) każdy nauczyciel akademicki UPWr ma prawo do wykorzystywania Platformy do wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość,

b) każdy nauczyciel akademicki UPWr ma prawo do korzystania z pomocy technicznej CKnO w prowadzeniu zajęć dydaktycznych metodami i technikami zdalnymi,

c) prowadzący ma prawo do rejestracji przebiegu zajęć wyłącznie w celach naukowych i dydaktycznych,

d) prowadzący ma prawo do skorzystania z sali komputerowej CKnO w miarę jej dostępności na potrzeby zajęć kontrolowanych.

e) każdy prowadzący ma możliwość wglądu do kursu na etapie jego produkcji i przed każdorazowym jego wznawianiem,

f) każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do weryfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych w profilu, który powinien zawierać dane takie jak: imię i nazwisko użytkownika i krótki opis. Umieszczenie własnego wizerunku w postaci zdjęcia jest decyzją dobrowolną,

g) kadra nauczycieli akademickich prowadząca zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przechodzi obowiązkowe szkolenie z zakresu obsługi kursów na Platformie oraz uczestniczy w szkoleniach przypominających i aktualizujących. CKnO prowadzi rejestr szkoleń i ewidencję ich uczestników oraz rejestr oświadczeń nauczycieli o przebytym szkoleniu podstawowym (załącznik 4),

h) każdy prowadzący jest zobligowany do regularnej weryfikacji aktywności studentów w kursie,

i) prowadzący jest zobowiązany do umieszczenia w kursie listy obecności w przypadku, gdy zajęcia prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość zastępują zajęcia tradycyjne,

j) osoba prowadząca kurs ma obowiązek regularnego archiwizowania ocen na nośniku lokalnym, CknO archiwizuje matrycę kursu zawierającą materiały instruktażowo-edukacyjne,

k) nauczyciel prowadząc godziny kontaktowe przez Internet, jest zobowiązany do udokumentowania sposobu ich realizacji przed Polską Komisją Akredytacyjną w drodze archiwizacji,

l) prowadzący jest zobowiązany do umieszczenia w sylabusie przedmiotu w rubryce „forma prowadzenia zajęć” informacji o wykorzystaniu w dydaktyce metod i technik kształcenia na odległość, a w przypadku kursów w całości realizowanych online i komplementarnych - informacji o procentowym udziale godzin online,

m) prowadzący ma prawo do rejestracji przebiegu zajęć wyłącznie w celach naukowych i dydaktycznych,

3. Prawa i obowiązki opiekuna kursu:

a) prowadzi bieżącą kontrolę realizacji zajęć na podstawie list obecności zamieszczonych w kursie,

b) przeciwdziała pojawianiu się sytuacji problemowych, reagując na powstające nieprawidłowości w przebiegu kursu,

c) wspiera pod względem technicznym uczestników kursu, pełniąc funkcję helpdeska.

4. Prawa i obowiązki studenta:

a) każdy student UPWr ma prawo do korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych w obrębie kursu, którego jest uczestnikiem,

b) obowiązkiem studenta korzystającego z Platformy jest udział w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość na zasadach ustalonych przez prowadzącego, dyrektora CKnO lub wynikających z Regulaminu studiów. Do metod i technik wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym zalicza się także rejestrowanie przebiegu zajęć w celach wyłącznie dydaktycznych i naukowych,

c) student nie ma prawa rozpowszechniać rejestrowanych materiałów dydaktycznych poza kurs, którego jest uczestnikiem,

d) osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w czasie trwania dni wstępnych odbywają obowiązkowe szkolenie organizowane przez CKnO w zakresie korzystania z Platformy,

e) przed rozpoczęciem zajęć w formie kursu e-learningowego studenci odbywają szkolenie przypominające i uzupełniające prowadzone przez pracownika CKnO i/lub nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs,

f) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do prawidłowego uzupełnienia profilu zgodnie z informacją uzyskaną podczas szkolenia,

g) student ma obowiązek zalogowania się na Platformę w ciągu 7 dni od otrzymania loginu i hasła,

h) student nie ma prawa korzystać z zasobów kursów, których nie realizuje,

i) każdy student pod koniec semestru wypełnia ankietę zamieszczoną w kursie dotyczącą oceny tego kursu,

j) CKnO udostępnia dla studentów swoją salę komputerową zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

§ 9 Warunki bezpieczeństwa

1. Zaleca się użytkownikowi używanie mocnych haseł.

2. CKnO nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzewidzianego, wadliwego funkcjonowania Platformy oraz ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.

§ 10 Ochrona praw autorskich

1. Każdy kurs na Platformie podlega ochronie z tytułu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawem autorskim chronione są wszelkie teksty, grafiki, zdjęcia, animacje, dźwięki i inne materiały mające utrwaloną postać udostępnione za pośrednictwem Platformy.

2. Wszelkie materiały opublikowane na łamach Platformy można kopiować i przechowywać, jak również drukować wyłącznie na własny użytek w celach niekomercyjnych. Nie wolno wprowadzać zmian, upowszechniać poprzez: przesyłanie, powielanie, drukowanie i publiczne odtwarzanie materiałów znajdujących się na Platformie.

3. Osobiste prawa autorskie do materiałów kursu należą do autora treści kursu internetowego, natomiast autorskie prawa majątkowe do materiałów kursu należą do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 11 Zastrzeżenia i blokada dostępu

1. CKnO zastrzega sobie prawo do stałej lub czasowej blokady dostępu do Platformy z następujących przyczyn:

a) korzystania z Platformy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

b) wprowadzenia nieprawdziwych danych osobowych podczas edycji profilu użytkownika,

c) wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla UPWr,

d) umieszczania przez użytkownika informacji niezgodnych z obowiązującym prawem,

e) działań użytkownika niezgodnych z zasadami netykiety.

2. Za naruszanie przepisów obowiązujących na uczelni użytkownicy ponoszą odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi zgodnie z § 96. i § 112. Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

3. Odblokowanie dostępu do Platformy może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu i ustaniu przyczyny zablokowania.

CZĘŚĆ III

§ 12 Zasady korzystania z e-Repozytoriów UPWr

1. E-Repozytoria UPWr to usługa polegająca na uporządkowanym i autoryzowanym udostępnianiu treści dydaktycznych.

2. Każdy nauczyciel akademicki może mieć udostępniony zasób w e-Repozytoriach UPWr, jeżeli jest osobą odpowiedzialną za przedmiot lub przez nią wskazaną (Prowadzący). Zasób tworzony jest na czas nieokreślony, jednak ze względu na zmienną organizację każdego semestru będzie udostępniany dla wskazanej grupy studentów najwyżej przez semestr.

3. Zasoby nie są weryfikowane i autoryzowane przez CKnO (w rozumieniu zarządzenia rektora nr 23/2008), nie mogą być zatem postrzegane ani określane w kategoriach kształcenia na odległość.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia zapotrzebowania na zasób elektronicznego repozytorium jest posiadanie konta na właściwym serwerze CKnO. Założenie konta następuje na wniosek zainteresowanej osoby odpowiedzialnej za przedmiot lub osoby wskazanej przez osobę odpowiedzialną za przedmiot (Prowadzącego). Można to zrobić osobiście w siedzibie CKnO lub drogą elektroniczną (e-mailową).

5. Procedura uzyskania zasobu jest następująca:

a) osoba odpowiedzialna za przedmiot zgłasza zapotrzebowanie na utworzenie zasobu w e-Repozytoriach UPWr oraz wskazuje inne osoby, które mają na równi z nią możliwość redakcji treści danego zasobu,

b) osoba odpowiedzialna za przedmiot i osoby wskazane przez nią są zobowiązane do odbycia szkolenia przeprowadzonego przez pracownika CKnO w zakresie obsługi zasobu przed jego przydzieleniem,

c) osoba odpowiedzialna za przedmiot, która złożyła zapotrzebowanie na zasób, odpowiada za treści w nim zawarte i sposób ich udostępniania,

d) osoba odpowiedzialna za przedmiot lub prowadząca go zgłasza listę studentów, którzy będą mieli dostęp do zasobu ze wskazaniem okresu dostępności tego zasobu dla zgłoszonej grupy. Zasób może być udostępniony ponownie wskazanej grupie studentów na kolejny okres nie dłuższy niż semestr,

e) lista studentów, którzy będą korzystali z zasobu, musi być zgłoszona w wersji elektronicznej, można to zrobić w dowolnym czasie niezależnie od przydzielenia zasobu,

f) lista studentów zgłoszonych do korzystania z zasobu powinna zawierać następujące dane dla każdego zgłoszonego studenta: nr albumu, imię, nazwisko, adres email, wydział, kierunek, rok studiów,

g) studenci uprawnieni do korzystania z przeznaczonego dla nich zasobu zostaną powiadomieni w formie elektronicznej o sposobie i podstawowych zasadach korzystania z zasobu.

6. Nauczyciel akademicki prowadzący e-Repozytorium odbywa szkolenie w tym zakresie prowadzone przez CKnO.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin zostaje wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do Platformy jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

3. Sprawy korzystania z Platformy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor CKnO.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 3 Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Centrum Kształcenia na Odległość (CKnO) jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Niniejsza polityka prywatności jest częścią „Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Akceptacja regulaminu oznacza akceptację polityki prywatności.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w CKnO jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ckno@upwr.edu.pl, lub telefoniczny 71 320 1899

3. Osobą sprawującą nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest inspektor danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: iod@upwr.edu.pl

4. Dane osobowe są zbierane na potrzeby prowadzenia i udoskonalania procesu dydaktycznego oraz w celach naukowych. Wykorzystywane są wyłącznie do wygenerowania kont, przeprowadzenia kursu i identyfikacji użytkownika na Platformie. Są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i uprawnionych osób po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. CKnO zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.

5. Dane osobowe stanowią tzw. dane zwykłe, są to: imię i nazwisko, numer albumu, adres e-mail, rok oraz kierunek studiów, nazwa przedmiotu realizowanego w formie kursu elearningowego przez studenta, w danym roku akademickim, a także oceny uzyskane w trakcie nauki.

6. Dane osobowe, za wyjątkiem ocen, pobierane są z uczelnianego systemu USOS przez osoby upoważnione przez JM Rektora do ich przetwarzania.

7. Oceny studentów są wprowadzane do systemu USOS przez nauczycieli akademickich prowadzących kursy e-learningowe.

8. Dane osobowe są przechowywane fizycznie w zasobach technicznych Centrum Sieci Komputerowych (CSK) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przetwarzane są do zakończenia semestru, w którym były prowadzone zajęcia. Dane archiwizowane są zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Informacja historyczna o logach wykorzystywana jest do doskonalenia procesu dydaktycznego i celów naukowych.

9. W ramach prowadzenia procesu dydaktycznego dane osobowe nie są profilowane. Mogą być przekazywane do interfejsu usług zewnętrznych i znany jest ich zakres.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w dokumencie wewnętrznym CKnO „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

11. Użytkownik Platformy ma prawo do:

  • a. dostępu do informacji na temat danych i do samych danych,
  • b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • d. przeniesienia danych,
  • e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.